Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Članak 1.

Ovaj Pravilnik o zaštiti osobnih podataka za NK Sesvete primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Korištenjem proizvoda i usluga NK Sesvete povjeravate nam svoje osobne podatke. Ovaj Pravilnik opisuje podatke koje prikupljamo, na koji način ih obrađujemo, te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Članak 2.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:

  1. Vaše temeljne osobne podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt(adresa e-pošte, broj telefona), informacije o vrsti ugovornog odnosa i sadržaju;
  2. Ostale osobne podatke, koje nam vi ili treće osobe stavljate na raspolaganje prilikom zasnivanja ugovora ili tijekom trajanja vašeg ugovora, kao što su podaci iz osobne iskaznice, bankovni račun, ovlasti potpisivanja ili zastupanja; pod to ne potpadaju podaci osjetljivi s aspekta zaštite podataka, posebice podaci o rasnoj ili etničkoj pripadnosti, političkim ili vjerskim nazorima ili svjetonazoru, genetički podaci ili podaci o zdravstvenom stanju;
  3. Podatke o korištenju usluga NK Sesvete te njihovim sadržajima načinu korištenja.

Osobni podaci uzimaju se neposredno od korisnika usmeno i pisanim putem.

 

Članak 3.

Svrha obrade

Sve vrste vaših osobnih podataka NK Sesvete obrađuje u sljedeće svrhe:

a) Realizacija ugovora i zakonske obveze NK Sesvete.

 

Osobne podatke obrađujemo u svrhu pružanja i obračuna usluga treniranja i najma sportskih terena sukladno Statutu kluba, te radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu i na zahtjev nama nadležnih institucija.

 

Vaše osobne podatke obrađujemo kod vaših upita u skladu s važećim propisima (npr. Zakon o zaštiti potrošača, Općoj Uredbi o zaštiti podataka itd.), kao i radi obavještavanja koja smo dužni vršiti prema važećim zakonskim propisima. U svrhu pružanja usluga možemo vam se obratiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali.

b) Naplata potraživanja

Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnim osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo vam dali priliku za očitovanje.

 

c) Kontaktiranje

Za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku našeg ugovornog odnosa, tijekom razdoblja od godinu dana, stupamo s vama u kontakt preko slijedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu:

– Elektronička pošta (e-mail)

– Društvene mreže

– Pisano (poštom)

 

Članak 4.

Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih sa čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju da je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih potraživanja ili ako je uložen prigovor na proizvod ili uslugu u roku, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

 

Članak 5.

Opoziv danih privola

Privole koje ste dali za kontaktiranje i druge svrhe koje smo od vas zatražili, a izvan okvira drugih osnova za prikupljanje osobnih podataka, vrijede do opoziva, a možete ih opozvati u bilo kojem trenutku.

Članak 6.

Prava korisnika/ispitanika

a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

b) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

c) Pravo na ograničenje distribucije: Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka:

– Ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji vam omogućava provjeru točnosti tih podataka,

– Ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,

– Ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili

– Ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka

d) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiramo obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

– Ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i

– Ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa.

e) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na vaše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših osobnih podataka.

f) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa, drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se sljedećim našim podacima za kontakt.

Adresa e-pošte za kontakt: info@nksesvete.hr

Predsjednik kluba Pero Karatović donosi odluku o osobama zaduženim za zaštitu osobnih podataka, kao i odluku o osobama koje su osim poslodavca ovlaštene za nadziranje, prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka.

Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka, djelatnici NK Sesvete dužni su informirati korisnika čiji se podaci prikupljaju o identitetu službenika za zaštitu podataka, te o svrsi obrade u koju su podaci namijenjeni.

NK Sesvete je dužan najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku na njegov zahtjev, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika pružiti sve sljedeće informacije:

  1. Identitet i kontaktne podatke voditelja obrade i, ako je primjenjivo, predstavnika voditelja obrade;
  2. Kontaktne podatke službenika za zaštitu podataka, ako je primjenjivo;
  3. Svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;
  4. Ako se obrada temelji na članku 6. stavku 1. točki (f), legitimne interese voditelja obrade ili treće strane;
  5. Primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka, ako ih ima, i;
  6. Ako je primjenjivo, činjenicu da voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti, ili u slučaju prijenosâ iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

 

Članak 7.

Mjere zaštite osobnih podataka

NK Sesvete provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, kao što je smanjenje količine podataka, te uključenje zaštitnih mjera u obradu kako bi se ispunili zahtjevi iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka i zaštitila prava ispitanika.

Stručno i administrativno osoblje NK Sesvete koje obrađuje osobne podatke dužno je poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe, te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka.

Osobni podaci koji se odnose na maloljetne osobe smije se prikupljati i dalje obrađivati u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka i uz posebne mjere zaštite propisane posebnim zakonima.

 

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči NK Sesvete.